Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Staphorst, verder afgekort als GKV Staphorst, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. GKV Staphorst houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door GKV Staphorst verwerkt t.b.v. de volgende doeleinden en rechtsgronden:
– Om als gemeente goed te kunnen functioneren, contacten te kunnen onderhouden
– Het versturen van informatie en uitnodigingen.
– Het verwerven van financiële bijdragen om de gemeente te kunnen bekostigen

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
– Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
– Bankrekeningnummer: tbv VVB

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens van leden die onze gemeente opslaat zijn niet openbaar. Wel worden ze gepubliceerd voor leden in een informatieboekje en zijn ze digitaal toegankelijk op de Chrch-app met een wachtwoord.

Verstrekking aan derden
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Bewaartermijn
GKV Staphorst bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt tenzij dit op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u goed te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle personen die namens GKV Staphorst van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Uw rechten omtrent uw gegevens:
– U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
– U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
– U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Kerkdiensten en kerkblad
Als lid van onze gemeente kunnen namen genoemd worden in de kerkdienst als daar aanleiding toe is. Alleen voornamen en/of familienaam worden genoemd. De afkondigingen aan het begin van een kerkdienst zullen wel compleet zijn (voornaam en familienaam). Onze kerkdiensten zijn te beluisteren via het platform kerkdienstluisteren.nl die ook toegankelijk is via een link op onze website. De hele kerkdienst wordt uitgezonden. Ook in het kerkblad van onze gemeente kan persoonlijke informatie van leden worden vermeld. Het kerkblad wordt alleen verspreid via de postvakken van de leden en niet verder buiten onze kerk gepubliceerd.

Website
Alle informatie op onze webpagina www.gkvstaphorst.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De redactie heeft er alle aandacht voor om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. GKV Staphorst aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Het auteursrecht op deze website berust bij GKV Staphorst of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GKV Staphorst. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GKV Staphorst.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming in Nederland

Verantwoording en vragen
De verwerking van de persoonsgegevens valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin vragen heeft hierover, kan dit via onderstaand mailadres van de kerkenraad scriba@gkvstaphorst.nl of via de commissie bestuurlijke zaken cbz@gkvstaphorst.nl.

Wijziging privacy statement
GKV Staphorst kan zijn privacy statement wijzigen, de laatste wijziging gebeurde op 9 mei 2019